A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Thưc hiện Chương trình sô 04 về “Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chẩt lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh” Trường Tiểu học Tây Đằng B năm 2021

 

UBND HUYỆN BA VÌTRƯỜNG TH TÂY ĐẰNG B

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /KH - THTĐB

Tây Đằng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thưc hiện Chương trình sô 04 về “Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chẩt lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh” Trường Tiểu học Tây Đằng B năm 2021

 

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/HƯ ngày 30/9/2020 của Huyện ủy Ba Vì về phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021- 2025;

Thực hiện Kế hoạch số 525/KH-PGD ngày 26/4/2021 của Phòng GD&ĐT  huyện Ba Vì về việc thực hiện Chương trình số 04-CTr/HU ngày 30/9/2020 của Huyện uỷ về phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021- 2025”;

Trường Tiểu hoc Tây Đằng B xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 04 năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

 

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
 • Huy động sức mạnh của chi bộ, Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong thực hiện Chương trình số 04 về "Phát triển văn hóa-xã hôi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh" của Huyện ủy Ba Vì. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, dạy- học, tham mưu với các cấp lãnh đạo tăng cường đầu tư cho giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 •  Tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và hành động trong công tác Giáo dục và Đào tạo góp phần xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh.
 1.  Yêu cầu

         - Nhà trường  bám sát nội dung Chương trình, xác định các nhiêm vu trọng tâm của Ngành, của Trường để có kế hoạch, giải pháp và lộ trình thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo đến năm 2025.

       - Đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và các em học sinh nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp uỷ hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền,vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp

sự phối họp chặt chẽ, thường xuyên của các ngành, các đoàn thể và phát huy ý thức tự nguyện, tự giác của CBGVNV để Chương trình thực sự đi vào đời sống người dân.

            -Việc triển khai thực hiện bám sát nội dung Chương trình kế hoạch để tổ chức thực hiện nội dung nhiệm vụ 2021; Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

          -Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình 04 năm 2021.

 1. NỘI DƯNG.

1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

          - Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Chú trọng giáo dục thể chất,  phát triển năng lực GV, HS. Bám sát tiêu chí mô hình Trường học chất lượng cao, Trường học hạnh phúc để triển khai đề án bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ.

- Quan tâm đến chế độ đãi ngộ,thi đua khen thưởng nhằm  động viên thúc đẩy động cơ phấn đấu, ý thức tự học tự bồi dưỡng  của đội ngũ  CBGVNV nhà trường  nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế của nhà trường. Tập trung tham mưu phối hợp với PGD Ba Vì,  các đơn vị, các chuyên gia mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên.

 •  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức dạy học, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ phụ huynh học sinh. Nâng cao năng lực, hiệu quả việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính tại nhà trường.
 •  Tham gia có hiệu quả  các cuộc thi kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018.

        2.Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lứọng giáo dục toàn diện

 •  Tham mưu với Huyện ủy, ƯBND huyện tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học đủ thiết bị cho phòng Tin học, phòng ngoại ngữ. Thường xuyên rà soát bổ sung sửa chữa trang  thiết bị dạy và học đảm bảo 100% các lớp ó máy tính, máy chiếu hoặc ti vi, hệ thống âm thanh phục vụ công tác dạy học;
 •  Tiếp tục triển khai giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh, tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương huyện Ba Vì  với 100% các khối lớp  trong nhà  trường ; giảng dạy tích hợp tài liệu, những mẩu chuyện về Bác Hồ nhằm đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai hiệu quả hoạt động thư viện, tăng cường đầu tư, luân chuyển sách tại các thư viện trong huyện, nâng cao văn hóa đọc và phát triển phong  trào đọc sách góp phần xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh.

        -Tiếp tục triển khai  công tác vận động tài trợ theo đúng qui định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT nhằm tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy học.

       - Triển khai có hiệu quả kế hoạch số 35/KH-ƯBND ngày 20/01/2021 của ƯBND huyện Ba Vì về thực hiện phong trào “Tiếng trống học bài” vào các buổi tối tại cụm dân cư trên địa bàn.

       - Tham quan, học tập và xây dựng "Trường học hạnh phúc" theo KH hoạch phòng GD&ĐT Ba Vì.

 1. Xây dụng nếp sống thanh lịch, vãn minh

          - Triển khai thực hiện nghiêm túc bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Triển khai sâu rộng việc thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình thông qua các Hội nghị, sinh hoạt công đoàn nhà trường.

       - Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên thực hiện Nghị quyết 02 của Huyện ủy nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong  nhà trường ; tính gương mẫu của cán bộ, giáo viên trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội.

       - Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Công nhân giỏi”; “Người tốt, việc tốt”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; thực hiện tốt qui tắc ứng xử văn hóa tại nơi làm việc, nơi công cộng, xây dựng môi trường văn hóa trong trường học, đảm bảo ừật tự, an toàn trường học.

       - Tiếp tục triển khai tuyên truyền giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh trong nhà  trường ; tiếp tục đưa vào giảng dạy tích hợp tài liệu những mẩu chuyện về Bác Hồ nhằm đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng nhà trường văn hóa, không có hiện tượng bạo lực học đường...

        - Thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền trẻ em, xây dựng nông thôn mới, quy tắc ứng xử nơi công cộng, tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.

      - Triển khai hiệu quả hoạt động thư viện, tăng cường đầu tư, luân chuyển sách tại các thư viện trong các lớp ; nâng cao văn hóa đọc và phát triển phong trào đọc sách góp phần xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh.

         IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban giám hiệu

           - Xây dựng và công khai Kế hoạch trên Wesite trường.

           - Tổ chức quán triệt các văn bản của cấp trên, kế hoạch của nhà trường về thực hiện Chương trình 04 đến toàn thể CBGVNV và học sinh.

         - Định kỳ tổng hợp tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh báo cáo về Phòng GDĐT theo lịch PGD .

              2. Cán bộ, giáo viên , nhân viên

              -Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, kỷ cương hành chính, văn hoá ứng xử, nếp sống thanh lịch văn minh .

   - Chủ động tích  cực tự học tự bồi dưỡng  chuyên môn nghiệp vụ.

            Trên đây là Kế hoạch Thưc hiện Chương trình sô 04 về “Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chẩt lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh”  của trường Tiểu học Tây Đằng B năm 2021; đề nghị CBGVNV  nhà trường quan tâm và nghiêm túc thực hiện.

 •  

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Ba Vì( b/c);

- BGH, CĐ;

- CBGVNV( Wesite);

- Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

     

 

 

 

   Bùi Thị Hoàn 

 •  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan